Tekmer nedir?

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır.

Bu süreçler;

  • Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,
  • İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,
  • İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını kapsar.

İŞGEM; belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.

TEKMER; bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

İŞGEM/TEKMER’in temaları; enerji, yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik, makina, elektrik, elektronik, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme ve benzeri konular olabilir.

KOSGEB tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan İŞGEM ve TEKMER adı kullanım hakkı, Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunanlara verilir.

 

Kaynak : https://www.muhasebenews.com/kosgeb-tarafindan-isgem-tekmer-programinin-kapsami-nedir/#:~:text=%C4%B0%C5%9F%20Geli%C5%9Ftirme%20Merkezi%20(%C4%B0%C5%9EGEM)%20ve,kat%C4%B1l%C4%B1m%20gibi%20hizmetlerin%20sa%C4%9Fland%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yap%C4%B1lard%C4%B1r.